Kizuna Live

Kizuna Minpaku, Kamo

Roman opens for Ai at Kizuna Minpaku.